• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

OSTAPLAST ZELENÝ G

Charakteristika
C. I. Solvent Green 3
C. I. No. 61565
CAS No. 128-80-3
Chemická třída Antrachinon
 
Vybarvení
       
Green G 0,01 %
Green G 0,05 %
Green G 0,10 %
Green G 0,10 % + TiO2
0,01 % 0,05 % 0,10 % 0,10 % + TiO2

 

Vlastnosti
Hustota [g/cm3] 1,27
Sypný objem [ l/kg] 9,3
Bod Tání [°C] 217
Koncentrace pro 1/3 standardní sytosti v PS [%] 0,112

 

Stálosti
  Stálost vůči tvrdidlům licích  pryskyřic
Dibenzoyl-peroxid -
Methyl-ethyl-keton-peroxid -
Dilauroyl-peroxid -
  Stálost vůči krvácení v PS
Destilovaná voda 5
5 % kys. octová 5
15 % ethanol 5
Jedlý olej 5
50 % ethanol 5
n-heptan 5
3 % roztok Na2CO3 ve vodě 5
roztok 2 % NaCl a 2 % kys. vinné 5
  Ostatní stálosti
Světlo - plný tón - 0,05 % 7-8
Světlo - 0,05% + 1% TiO2 7-8
Tepelná stálost [°C] 300
Migrace 5

 

Křivky
Transmisní křivka
Transmisní křivka-ZELENÝ G
Remisní křivka
Remisní křivka-ZELENÝ G

 

 

Aplikační možnosti  
Polystyren
vhodný
ABS
vhodný
Polykarbonát
vhodný
PA 6
vhodný
Polyethylentereftalát
vhodný
vhodný  částečně vhodný
 
Zkušební metody
 • Hustota - Byla stanovena pomocí automatického plynového pyknometru v g/cm3
 • Sypný objem - Objem 1 kg volně sypaného barviva v litrech
 • Bod tání [°C] - Určuje se metodou DSC (Differencial Scanning Calorimeter)
 • Koncentrace pro standardní sytost 1/3 - Koncentrace barviva v % nutná k zabarvení polystyrenu obsahujícího 1 % Ti02 na standardní sytost 1/3
 • Transmisní křivka - Grafické znázornění závislosti propustnosti na vlnové délce měřené na výlisku z polystyrenu Krasten 127 o tloušťce 2 mm s obsahem barviva 0,01 %
 • Remisní křivka - Grafické znázornění závislosti odrazivosti na vlnové délce měřené na výlisku z polystyrenu Krasten 127 s obsahem barviva 0,01 % a 1% Ti02.
 • Stálost vůči krvácení - Stanovení bylo provedeno dle Resolution AP(89) 1 (Coucil of Europe Commitee of Ministers) pro použití barviv v plastech přicházejících do kontaktu s potravinami. Výlisek z polystyrenu Krasten 127 s obsahem 0,1 % barviva byl v kontaktu s kapalinami napodobujícími jídlo 5 hodin při teplotě 50 °C. Krvácení (zabarvení kapalin) bylo hodnoceno dle mezinárodní pětičlenné šedé stupnice ISO 105 A 02, kde stupeň 5 značí žádné krvácení.
 • Stálost vůči radikálovým tvrdidlům - Polyesterová pryskyřice Aropol FS-9945 s obsahem 0,05 % barviva byla vytvrzována 30 minut pomocí přídavku 2 % tvrdidla při teplotě 80 °C. Byla posuzována změna odstínu vytvrzené pryskyřice ve srovnání s odstínem roztoku barviva v pryskyřici před vytvrzením.
  + barvivo je vhodné (žádná změna odstínu)
  - barvivo není vhodné (velká změna odstínu)
 • Stálost na světle - Xenotest- ČSN EN IS0 105 B02:2000, hodnotí se podle osmičlenné modré stupnice, kde stupeň 1 značí nejnižší a stupeň 8 nejvyšší stálost
  A - plný tón 0,05 % v PS
  B - 0,05 % + 1 % Ti02 v PS
 • Tepelná stálost - byla zjištěna pomocí vstřikovacího stroje v intervalu teplot 200 - 300 °C. Výlisky byly vystříknuty po 5ti minutách zádrže při každé zkušební teplotě a srovnávány s výliskem připraveným při nejnižší zkušební teplotě 180 °C (vybarvení 0,1 % + 1 % TiO2 v PS Krasten 127)
 • Migrace - Hodnotí se zabarvení výlisku z PS s obsahem pouze 1% TiO2, který byl v kontaktu s obarveným výliskem 24 hodin při 70 °C. Vyhodnocení se provádí podle pětičlenné šedé stupnice ISO 105 A 02, kde stupeň 1 značí nejnižší a stupeň 5 nejvyšší stálost
Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF
Novinky
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024